فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده- اهداف و زمینه‌ها
رعایت اهداف و زمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/15 | 
اهداف و زمینه های فصلنامه
فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده به دنبال فراهم کردن بستری در جهت برقراری پیوند بین محققان جغرافیا در عرصه شهری و منطقه ای، برنامه ریزی شهری در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و مدیریتی در عرصه شهر و منطقه زمینه کاری خود را متمایز می کند. تحلیل و بررسی عدم قطعیت های جهان امروز نیاز روزافزون شهرها و مناطق پشتیبان آنها برای آمادگی در مقابل چالش ها و مسایل پیش رو است تا ضمن حل و فصل مشکلات نسبت به ایجاد پویایی در جامعه شهری و منطقه ای آمادگی روزافزون داشته باشند. هرچند آینده در بستر سیستم های پیچیده ای همچون شهر و منطقه قابل بررسی قطعی نیست، اما می توان با درک تحولات، نسبت به آینده های محتمل آمادگی کسب کرد. بدین منظور فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده به دنبال بررسی و تحلیل عدم قطعیت ها در بستر شهر و مناطق پشتیبان آن به دنبال ارتقای رویکردهای شهری و منطقه ای در جهت مدیریت هوشمند پایدار است. موضوعات مورد پوشش این فصلنامه شامل مباحث زیر می باشد:
جغرافیای شهری و منطقه ای 
کیفیت زندگی در عرصه شهری و منطقه ای؛
محیط زیست شهری و منطقه ای؛
حمل و نقل در عرصه شهری و منطقه ای؛
 اقتصاد در حوزه شهری و منطقه ای؛
اجتماع در عرصه شهری و منطقه ای؛
مدیریت عرصه شهری و منطقه ای؛
گردشگری در عرصه شهری و منطقه ای؛
تحولات زیرساختارهای شهری و منطقه ای؛
حکمروایی در عرصه شهری و منطقه ای ؛
الگوهای توسعه شهری و منطقه ای 
تئوری ها، رویکردها و نظریه های مربوط به شهر و منطقه؛
تحولات آمهاجرت در عرصه شهری و منطقه ای؛
و تمامی مباحثی که در بستر جغرافیای شهری و منطقه ای در تمامی بخش ها احتمال وقوع دارند؛ می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده:
http://jvfc.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب