برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیل عوامل کلیدی موثر برآینده بافت ناکارآمد شهری در افق 1414 (مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد) (2039 مشاهده)
آینده پژوهی ساختار فضایی منطقه ای در ایران (افق 2040) (1674 مشاهده)
آینده پژوهی تقاضای مسکن در شرکت های تعاونی مسکن در ایران (مطالعه موردی: مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج) (1665 مشاهده)
شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050 (1488 مشاهده)
شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده (1416 مشاهده)
بررسی ‌تطبیقی محورهای کلیدی کنفرانس‌ اسکان بشر برای آینده ای بهتر (هبیتات‌ II،I و III) (1395 مشاهده)
تحلیل عوامل فضایی موثر بر مکان گزینی مهاجران با استفاده از روش پیش بینی درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (1373 مشاهده)
چشم انداز حکمرانی دولت- شهر شبکه ای در ایران (افق 2050) (1371 مشاهده)
بررسی مضامین فراگیر موثر در سیاست‌گذاری و آینده غذا در مناطق شهری (1255 مشاهده)
تولید سناریوهای ممکن برنامه توسعه مجدد شهری(RAP) با استفاده از فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (AIDA) (مطالعه موردی: محله باغ شاطر) (1207 مشاهده)
از تدوین چشم‌انداز شهر سرخس تا برنامه‌ریزی عملیاتی شهرداری (1042 مشاهده)
تحلیل عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری آینده جهت حضورپذیری زنان (850 مشاهده)
واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری در منطقۀ سیستان با رویکرد آینده‌پژهی (794 مشاهده)
آینده‌نگری جمعیت روستایی با تأکید بر نقش مهاجرت ( مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) (759 مشاهده)
کارکردسنجی شهرهای آزاد تجاری- صنعتی ایران در راستای سناریوهای آینده نظام تولید جهانی (نمونه موردی: جنوب و جنوب شرق ایران) (503 مشاهده)
اهمیت ارزیابی دقیق از بیماریهای فراگیر (پاندمی ها) در کاهش میزان مرگ و میر و مبتلایان: یک تحلیل جغرافیایی (411 مشاهده)
آینده نگری مدل های رفتاری شهروندان در انواع فضاهای عمومی کلانشهر مشهد (402 مشاهده)
نقش شهر در انتقال بیماری (362 مشاهده)
برنامه‌ ریزی استراتژیک و راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (344 مشاهده)
مفهوم فضا و تحدید آن در مطالعات منظر شهری تصویرپذیر: از ماهیّت‌ و هستی‌شناسی تا کاربست آن (248 مشاهده)
سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا (242 مشاهده)
تبارشناسی مفهوم و مبانی پارادایمی آینده پ‍‍ژوهی (239 مشاهده)
مدیریت شهری و COVID-19 : تحلیل شهر سالم در شهر مرزی زابل و شهر صنعتی عسلویه (226 مشاهده)
مدلسازی ساختاری زیست پذیری شهری با تاکید بر مولفه های اجتماعی (مطالعه موردی شهر اردبیل) (198 مشاهده)
مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی در محله ی حصارک شهر کرج با روش ANFIS و رگرسیون درختی (170 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
آینده پژوهی تقاضای مسکن در شرکت های تعاونی مسکن در ایران (مطالعه موردی: مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج) (433 دریافت)
تحلیل عوامل کلیدی موثر برآینده بافت ناکارآمد شهری در افق 1414 (مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد) (410 دریافت)
شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050 (404 دریافت)
از تدوین چشم‌انداز شهر سرخس تا برنامه‌ریزی عملیاتی شهرداری (390 دریافت)
آینده پژوهی ساختار فضایی منطقه ای در ایران (افق 2040) (363 دریافت)
تحلیل عوامل فضایی موثر بر مکان گزینی مهاجران با استفاده از روش پیش بینی درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (350 دریافت)
چشم انداز حکمرانی دولت- شهر شبکه ای در ایران (افق 2050) (322 دریافت)
شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده (309 دریافت)
بررسی ‌تطبیقی محورهای کلیدی کنفرانس‌ اسکان بشر برای آینده ای بهتر (هبیتات‌ II،I و III) (286 دریافت)
تولید سناریوهای ممکن برنامه توسعه مجدد شهری(RAP) با استفاده از فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (AIDA) (مطالعه موردی: محله باغ شاطر) (275 دریافت)
بررسی مضامین فراگیر موثر در سیاست‌گذاری و آینده غذا در مناطق شهری (254 دریافت)
آینده‌نگری جمعیت روستایی با تأکید بر نقش مهاجرت ( مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) (223 دریافت)
واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری در منطقۀ سیستان با رویکرد آینده‌پژهی (216 دریافت)
تحلیل عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری آینده جهت حضورپذیری زنان (185 دریافت)
تبارشناسی مفهوم و مبانی پارادایمی آینده پ‍‍ژوهی (92 دریافت)
برنامه‌ ریزی استراتژیک و راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (91 دریافت)
کارکردسنجی شهرهای آزاد تجاری- صنعتی ایران در راستای سناریوهای آینده نظام تولید جهانی (نمونه موردی: جنوب و جنوب شرق ایران) (88 دریافت)
اهمیت ارزیابی دقیق از بیماریهای فراگیر (پاندمی ها) در کاهش میزان مرگ و میر و مبتلایان: یک تحلیل جغرافیایی (81 دریافت)
مدیریت شهری و COVID-19 : تحلیل شهر سالم در شهر مرزی زابل و شهر صنعتی عسلویه (79 دریافت)
آینده نگری مدل های رفتاری شهروندان در انواع فضاهای عمومی کلانشهر مشهد (78 دریافت)
مفهوم فضا و تحدید آن در مطالعات منظر شهری تصویرپذیر: از ماهیّت‌ و هستی‌شناسی تا کاربست آن (76 دریافت)
مدلسازی ساختاری زیست پذیری شهری با تاکید بر مولفه های اجتماعی (مطالعه موردی شهر اردبیل) (71 دریافت)
نقش شهر در انتقال بیماری (68 دریافت)
مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی در محله ی حصارک شهر کرج با روش ANFIS و رگرسیون درختی (63 دریافت)
تفاوتهای فضایی در طرد اجتماعی - اقتصادی گروه‌های فرهنگی و قومی با تاکید بر جنسیت (مطالعه موردی: شهر سنندج) (14 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
رعایت فرمت نشریه ( 1509 بازدید)
درباره نشریه ( 1263 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1229 بازدید)
تماس با نشریه ( 1177 بازدید)
رعایت اهداف و زمینه ها ( 676 بازدید)
شناسنامه مجله ( 627 بازدید)
فراخوان مقاله برای شماره سوم ( 105 بازدید)
رعایت فرمت مجله ( 23 بازدید)
هیئت تحریریه ( 13 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 12 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 11 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 10 بازدید)
خوش آمدید ( 8 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رعایت فرمت نشریه ( 296 چاپ)
تماس با نشریه ( 261 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 256 چاپ)
شناسنامه مجله ( 202 چاپ)
درباره نشریه ( 178 چاپ)
رعایت اهداف و زمینه ها ( 139 چاپ)
فراخوان مقاله برای شماره سوم ( 30 چاپ)
رعایت فرمت مجله ( 6 چاپ)
خوش آمدید ( 5 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 4 چاپ)
هیئت تحریریه ( 4 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 4 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 4 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of vision Future Cities

Designed & Developed by : Yektaweb